Region - Kobe

Kobe steak restaurant ROYAL MOURIYA

Kobe Wagyu Beef children 12up

Bifteck Kawamura Kobe Honten

Kobe Wagyu Beef Baby OK

Providing "the finest Kobe beef" is Kawamura's promise.

Bifteck Kawamura Sannomiya Honten

Kobe Wagyu Beef Baby OK

Providing "the finest Kobe beef" is Kawamura's promise.

Oi Nikuten

Kobe Wagyu Beef Baby OK

Totenkaku

Kobe Chinese Cuisine Baby OK

Kobe Steak Ishida

Kobe Wagyu Beef children 12up

Encounter the taste of authentic Kobe beef at the popular Kobe beef restaurant

Komago

Kobe Japanese Cuisine MICHELIN